Heb je advies nodig? Bel: 0342 - 231 358 of mail: info@bestelzonwering.nl Bel of mail!
  • Nederlandse fabrikant
  • Advies op maat
  • Vakkundige montage
Nu superscherpe ACTIE op windvaste ritsscreens geproduceerd door Nederlandse fabrikant

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Geldigheid van deze voorwaarden


1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door Zonwering Webshop b.v., statutair gevestigd te Barneveld, hierna te noemen Bestelzonwering.nl, en een wederpartij waarop Bestelzonwering.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk hiervan is afgeweken.
BestelZonwering.nl is een samenwerkingsverband van zonweringspecialisten. Als opdrachtnemer geldt uiteindelijk dan ook de zonweringspecialist die uw order verder in behandeling neemt. Wanneer er in deze voorwaarden dan ook gesproken wordt over Bestelzonwering.nl, wordt hier ook de verantwoordelijke zonweringspecialist mee bedoeld.
1-2 De opdracht of bestelling van de wederpartij geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van Bestelzonwering.nl.
1-3 Bepalingen die afwijken van de algemene voorwaarden van Bestelzonwering.nl zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en ondertekend zijn door de directie.

Artikel 2: Offertes/Aanbiedingen


2-1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of een aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2-2 Bestelzonwering.nl kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2-3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
2-4 Mondelinge toezeggingen door Bestelzonwering.nl zijn niet bindend, tenzij deze door haar schriftelijk zijn bevestigd en ondertekend zijn door de directie.

Artikel 3: Afspraken


Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Bestelzonwering.nl binden de laatste niet, voorzover deze door haar niet schriftelijk zijn bevestigd en ondertekend zijn door de directie. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 4: Overeenkomst


4-1 De overeenkomst van koop en verkoop van zaken en uitvoering van reparatiewerkzaamheden en installatie- dan wel andere werkzaamheden wordt eerst bindend voor Bestelzonwering.nl door haar schriftelijke bevestiging.
4-2 Elke met Bestelzonwering.nl aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat haar van voldoende kredietwaardigheid van de wederpartij zal blijken, zulks uitsluitend ter beoordeling van haar. Wederpartij zal toestaan dat Bestelzonwering.nl zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Bestelzonwering.nl zich zal wenden tot haar assuradeur.
4-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewicht enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Bestelzonwering.nl bij de aanbieding verstrekt, zijn voor haar niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

Artikel 5: Prijzen


5-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
5-2 Indien na de overeenkomst de prijzen van materialen, lonen, sociale lasten, wettelijke belastingen e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, zullen deze worden doorberekend.
5-3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 2% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 6: Aanbetaling.


Bestelzonwering.nl is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door wanprestatie van Bestelzonwering.nl de overeenkomst wordt ontbonden heeft de wederpartij het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 7: Intellectuele eigendomsrechten.


7-1 Op alle door Bestelzonwering.nl verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt zij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopieën zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bestelzonwering.nl.

7-2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven het onvervreemdbaar eigendom van Bestelzonwering.nl en dienen op haar eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
7-3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,= onverminderd het recht van Bestelzonwering.nl om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 8: Tekeningen


8-1 Als Bestelzonwering.nl opdrachten heeft aanvaard, die redelijkerwijs gebaseerd zijn op aan haar verstrekte tekeningen, berekeningen, aanwijzingen of andere gegevens, geschiedt deze aanvaarding steeds onder de voorwaarde dat de door Bestelzonwering.nl te verrichten werkzaamheden dienovereenkomstig kunnen worden uitgevoerd.
8-2 Bestelzonwering.nl’s adviezen ten aanzien van het aanbrengen of het treffen van voorzieningen in verband met door haar te leveren producten of te verrichten diensten zijn vrijblijvend. Bestelzonwering.nl is niet verantwoordelijk voor technische of bouwkundige voorzieningen die op verzoek of in opdracht zijn of worden uitgevoerd aan of in verband met haar producten en diensten.

Artikel 9: Leveringstermijnen


9-1 Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Bestelzonwering.nl zijn de werkzaamheden ter hand te nemen.
9-2 Overschrijding van de levertijd geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
9-3 Wanneer bestelde zaken na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de wederpartij zijn afgenomen, staan die zaken voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 10: Montage


10-1 Indien er in de offerte van Bestelzonwering.nl wordt gesproken over montage dan wordt daaronder verstaan montage op hout of aanwezige spijkerlijsten.
10-2 Zo de montage dient te geschieden op beton, metselwerk, ijzer etc. dan worden de kosten van montage als ook de kosten van eventueel metsel- en hak- en breekwerk, steigerbouw en werkzaamheden voor het uitvlakken van vloeren, wanden en plafonds als meerwerk in rekening gebracht.
10-3 Vertraging bij de uitvoering van de montage ontstaan tengevolge van niet tijdige of onvakkundige bouwvoorbereiding heeft een meerprijs tot gevolg.

Artikel 11: Uitbesteding werk aan derden


Wederpartij machtigt Bestelzonwering.nl om de opdracht door een door haar aan te wijzen derde, op een door Bestelzonwering.nl gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 12: Vervoer


De verzending geschiedt op de wijze als door Bestelzonwering.nl aangegeven. Wenst de wederpartij een zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- of expresse verzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 13: Wijziging van de opdracht.


13-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de wederpartij aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de wederpartij extra in rekening gebracht.
13-2 Door de wederpartij, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de wederpartij tijdig en schriftelijk aan Bestelzonwering.nl ter kennis zijn gebracht. Alleen schriftelijke wijzigingen vallen onder de verantwoordelijkheid van Bestelzonwering.nl. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de wederpartij.
13-3 Wijzigingen aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Bestelzonwering.nl buiten haar verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 14: Annuleren en herroepingsrecht


14-1 Indien de wederpartij de opdracht annuleert en/of de zaken weigert af te nemen, is hij verplicht de door Bestelzonwering.nl reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- en/ of verwerkt tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Wederpartij zal eveneens aan Bestelzonwering.nl als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Wederpartij is voorts verplicht Bestelzonwering.nl te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de zaken.

14-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Bestelzonwering.nl zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.
14-3 Een annulering dient uiterlijk 3 dagen na opdracht schriftelijk te zijn doorgegeven.
14-4 Het herroepingsrecht zoals dit juridisch is vastgesteld bij verkopen via internet, is op de producten van Bestelzonwering.nl niet van toepassing, daar het producten zijn die speciaal voor de afnemer op maat worden geproduceerd. Deze producten kunnen dan ook niet geretourneerd worden.

Artikel 15: Garanties, Onderzoek en Reclame


15-1 De door Bestelzonwering.nl te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
15-2 Bij gebruik buiten Nederland dient de wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoet aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Bestelzonwering.nl kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
15-3 De in lid 1 genoemde garantiebepalingen zullen gelden zoals vermeld op de website van de vennootschap (www.Bestelzonwering.nl). Indien de door Bestelzonwering.nl verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot, die door de producent van de zaak ervoor verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Bijkomende kosten en/of vergoedingen (waaronder arbeidskosten) komen niet voor rekening van Bestelzonwering.nl.
15-4 De verleende garantie door Bestelzonwering.nl voorziet uitsluitend in het leveren van een vervangend product. Bijkomende kosten en/of vergoedingen (waaronder arbeidskosten) komen niet voor rekening van Bestelzonwering.nl.
15-5 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of onjuiste opslag of montage/ onderhoud daaraan door de wederpartij en/of derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Bestelzonwering.nl de wederpartij en/of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daar aan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan voorgeschreven wijze.
15-6 De wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Bestelzonwering.nl geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden- en invloeden ( zoals bijvoorbeeld extreme regenval, zoutinvloeden aan de kust, etc. etc).
15-7 Wederpartij is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de za(a)k(en) deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Bestelzonwering.nl terstond schriftelijk, op een daartoe door Bestelzonwering.nl beschikbaar gesteld formulier, op de hoogte te brengen. Indien de wederpartij niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering Bestelzonwering.nl wijst op zichtbare gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de wederpartij geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame. Voor eventuele niet zichtbare zaken dient terstond, doch uiterlijk binnen 10 dagen, na ontdekking daarvan aan Bestelzonwering.nl te worden gemeld. De melding dient op een daartoe door Bestelzonwering.nl beschikbaar gesteld formulier zo gedetailleerd mogelijk beschreven te zijn dat Bestelzonwering.nl in staat is adequaat te reageren.
15-8 Bestelzonwering.nl dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
15-9 Indien de wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
15-10 Indien de wederpartij niet tijdig reclameert dan komt de wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
15-11 Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
15-12 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen onderzoekskosten, aan de zijde van Bestelzonwering.nl daarvoor gevallen, integraal voor rekening van de wederpartij.
15-13 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de wederpartij in rekening gebracht te worden.

Artikel 16: Aansprakelijkheid


16-1 Bestelzonwering.nl is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de wederpartij, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
16-2 Bestelzonwering.nl is slechts aansprakelijk, voorzover haar verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de wederpartij en/of derden, voorzover ontstaan door grove schuld van Bestelzonwering.nl of van hen, die door Bestelzonwering.nl te werk zijn gesteld op de aan haar opgedragen werk(en).
16-3 Bestelzonwering.nl zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een wederpartij te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.
16-4 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op de plaats van aflevering zijn afgeleverd draagt de wederpartij de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de wederpartij aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van Bestelzonwering.nl.
16-5 Bestelzonwering.nl is niet aansprakelijk voor eisen, gesteld door overheid en/of organisaties/instellingen belast met het toezicht op de bouw en/of bouwvoorschriften/bouwvergunningen of andere eisen gesteld door de overheid, welke verband houden met de opdracht, respectievelijk het daarop betrekking hebbende meerwerk, zoals dit door de wederpartij of zijn wettelijke vertegenwoordiger voor, tijdens of na het verstrekken daarvan aan Bestelzonwering.nl is gegeven. Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden is nimmer argument om een gegeven opdracht te annuleren, tenzij tussen wederpartij en Bestelzonwering.nl schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 17: Eigendomsvoorbehoud


17-1 Zolang Bestelzonwering.nl geen volledige betaling terzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde zaken, eigendom van Bestelzonwering.nl.
17-2 Bestelzonwering.nl heeft het recht deze zaken terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de zaken wordt gelegd.
17-3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de wederpartij verplicht op Bestelzonwering.nl daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
17-4 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverd zaken, zijn de wederpartij verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
17-5 De wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek van Bestelzonwering.nl ter inzage te geven.

Artikel 18: Overmacht


18-1 Bestelzonwering.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
18-2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Bestelzonwering.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bestelzonwering.nl niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Bestelzonwering.nl of van derden daaronder begrepen. Bestelzonwering.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Bestelzonwering.nl zijn verbintenis had moeten nakomen.
18-3 Bestelzonwering.nl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
18-4 Voorzoveel Bestelzonwering.nl ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Bestelzonwering.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 19 Risico bij reparatie.


Bij Bestelzonwering.nl in reparatie gegeven zaken zijn tegen brand verzekerd. Bij schade of verlies ten gevolge hiervan zal door Bestelzonwering.nl niet meer verschuldigd zijn dan het bedrag dat zij terzake van schade aan of verlies van de betrokken zaken van haar assuradeur zal ontvangen . Met name zal een eventuele aftrek (nieuw voor oud) ten laste van de wederpartij respectievelijk bewaargever komen.

Artikel 20: Wanprestatie en ontbinding


20-1 Indien de wederpartij op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds ingebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
20-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Bestelzonwering.nl in geval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te harer keuze.
20-3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Bestelzonwering.nl eveneens, indien de wederpartij in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende zaken in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Bestelzonwering.nl op de Wederpartij hebben, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 21: Betaling


21-1 Betaling dient te geschieden contant bij aflevering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
21-2 Daar het in de meeste gevallen maatwerkproducten betreft, is Bestelzonwering.nl gerechtigd een aanbetaling te vragen, voordat de order in behandeling wordt genomen.
21-3 Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van de faktuur, dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim. Bestelzonwering.nl is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de Wederpartij een rente, overeenkomstig de dan geldende wettelijke rente voor handelstransacties, te berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum.
21-4 Bestelzonwering.nl is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de wederpartij alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de non-betaling veroorzaakt, te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
21-5 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 75,=. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Bestelzonwering.nl zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.
21-6 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3. (artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW is evenmin gerechtigd om de betaling van een faktuur om een andere reden op te schorten.

Artikel 22: Geschillen


Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de woon- c.q. vestigingplaats van Bestelzonwering.nl, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voorzover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Artikel 23 Vindplaats en wijzigingen voorwaarden
23-1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn.
23-2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Bestelzonwering.nl.
23-3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 24: Afwijking algemene voorwaarden


24-1 Bestelzonwering.nl behoudt zich het recht voor om in schade of soortgelijke gevallen af te wijken van de algemene voorwaarden, zoals die hiervoor zijn opgenomen.